СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА
Д 45.052.01

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА 

Д 45.052.01

Створена наказом Міністерства освіти і науки України № 358
від 15 березня 2019 року.

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук за спеціальностями:
– 05.09.01 «Електричні машини і апарати»;
– 05.09.03 «Електротехнічні комплекси і системи».

 

 

ГОЛОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

 ЗАГІРНЯК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
 член-кореспондент Національної Академії педагогічних наук  України,
 ректор Кременчуцького національного університету
 імені Михайла Остроградського,
 доктор технічних наук, професор,
 завідувач кафедри електричних машин та апаратів

 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ:

ЧОРНИЙ Олексій Петрович, доктор технічних наук, професор

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради:

НЕКРАСОВ Андрій Вікторович, кандидат технічних наук, доцент

E-mail: d45.052.01krnu@kdu.edu.ua

СКЛАД РАДИ 

з/п

Прізвище,

ім’я,

по

батькові

Рік наро-дже-ння

Місце

 основної

роботи,

підпоряд-

кування,

посада

Науковий

ступінь,

шифр спеціаль-ності, за якою захищена дисертація, із зазначенням шифру спеціаль-ності, в яку вона трансформована, рік присудження

Учене звання

(за спеціальністю,

кафедрою),  рік присвоєння

Шифр спеціаль-ності в раді

Основні праці (назви 3 наукових монографій, статей, опублікованих за спеціальністю, за якою фахівця пропонується включити до складу ради)

 

Членство

в інших

спецрадах

(шифр ради,

установа,

у якій

 створена

рада)

1.          

Загірняк

Михайло

Васильович

(голова)

1947

Кременчуцький

національний

університет

імені Михайла

Остроградського,

Міністерство

освіти і науки

України,

ректор,

професор кафедри

електричних

машин та апаратів

Доктор

технічних наук,

05.09.01

електричні

машини і

апарати,

1996р.

Професор

по кафедрі

електромеханіки

1993р.

05.09.01

1. Загірняк М.В., Ромашихіна  Ж.І, Калінов А.П.  Діагностика пошкоджень стрижнів ротора асинхронних двигунів

за аналізом електрорушійної сили в обмотках статора. Електротехніка і електромеханіка. – 2014. – № 6. – С. 34 – 42.

2. Загірняк М.В., Волканин Е. Е. Разработка метода определения геометрических параметров элемента матрицы высокоградиентного сепаратора наночастиц. Технічна електродинаміка. – 2014. – № 6, – С. 24–29.

3. Загірняк М.В., Прус В.В., Невзлин Б.И. Функциональная взаимосвязь параметров и критерии рационального выбора электрических аппаратов. Електротехніка і електромеханіка. – 2014. – № 3. – С. 20 – 30.

4. Загірняк М.В. Расчет магнитного потока в окне U-образного электромагнита. Технічна електродинаміка. – 2013. – № 6, – С. 14–19.

5. Загірняк М.В., Прус В.В., Невзлин Б.И. Оценка электрических машин и их серий с использованием функциональных зависимостей параметров от обобщенного линейного размера Технічна електродинаміка. – 2013. – № 5, – С. 32–39.

-

2.

Чорний

Олексій

Петрович

(заступник

голови)

1964

Кременчуцький

національний

університет

імені Михайла

Остроградського

Міністерства

освіти і науки

України,

директор Інституту

електромеханіки,

енергозбереження і

систем управління

Доктор

технічних наук,

05.09.03 –

електротехнічні

комплекси і

системи,

2005р.

Профессор по

кафедрі систем

автоматичного

управління і

електропривода,

2006р.

05.09.03

1. Бердай Абдельмажид, Черный А.П., Родькин Д.И. Комплексная задача управления качеством преобразования энергии электромеханическими системами. Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2012. – Вип. 3/2012 (19). – С. 316-319

2. Родькин Д.И., Мосюндз Д.А., Черный. АП., Коренькова Т.В. Расширение возможностей энергетического метода в задачах идентификации нелинейностей электромеханических систем. Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2012. – Вип. 2/2012 (18). – 10-16 с.

3. Черный. АП. Поисковая система компенсации параметрической несимметрии при управлении качеством преобразования энергии в приводах с асинхронными двигателями Вісник національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. Збірник наукових праць. Серія: Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – Х.: НТУ “ХПІ”. –  2013. – №36(1009). – С. 447-450.

4. Черный А.П., Бердай Абдельмажид. Управление качеством преобразования энергии в электроприводах переменного тока: проблема и пути ее решения. Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2014. – Вип. 1/2014 (25). – С. 8-18.

5. Чорний О.П., Титюк В.К. Особливості дослідження моделей систем  електроприводу у simpowersystems з ключовими елементами. Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2013. – Вип. 3/2013 (23). – С. 33-48.

Д 11.052.02

ДВНЗ

«Донецький

національний

технічний

університет»

3.          

Родькін

Дмитро

Йосипович

1939

Кременчуцький

національний

університет

імені Михайла

Остроградського,

Міністерство

освіти і науки

України,

завідувач кафедри

систем

автоматизо-

ваного управ-

ління і

електропривода

Доктор

технічних наук,

05.09.03 -

електротехнічні

комплекси і

системи,

1995р.

Професор

по кафедрі

автоматизованого

електропривода,

1996р.

05.09.03

1. Zagirnyak M.V., Rodkin D.I.,
Korenkova T.V. Estimation of energy conversion processes in an electromechanical complex with the use of instantaneous power method // 16-th international power electronics and motion control conference and exposition. – Antalya, Turkey, 2014. – P. 319–326. ISBN 978-1-4799-2062-4.

2. Родькин Д.И., Ченчевой В.В., Кобыльская Е.Б. Нелинейные преобразования с рядами Фурье в применении к задачам электротехники // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2015. – Вип. 1/2015 (28). – С. 48–58.

3. Родькин Д.И. Формула цены за использованную электроэнергию в сетях с периодическими напряжением и током // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2014. – Вип. 3/2014 (27). – С. 78–91.

4. Родькин Д.И., Ченчевой В.В. Характеристики и режимы асинхронного генератора при глубоком насыщении стали // Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія й практика» науково-технічного журналу «Електротехнічні та комп’ютерні системи». – Київ: Техніка, 2014. – № 15 (91). – С. 114–120.

5. Родькин Д.И, Мосюндз Д.А. Энергетический метод в задачах исследования объектов с нелинейностями // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2014. – Вип. 3/2014 (27). – С. 20–26.

-

4.

Некрасов

Андрій

Вікторович

(вчений

секретар)

1968

Кременчуцький

національний

університет

імені Михайла

Остроградського,

Міністерство

освіти і науки

України,

доцент кафедри

електричних

машин та апаратів

Кандидат

технічних наук,

05.09.03 -

електротехнічні

системи і

комплекси,

2001р.

Доцент

по кафедрі

електронних апаратів,

2003р.

05.09.03

1. Некрасов А.В., Волканін Є.Є., Оксанич А.П., Ляшенко В.П. Определение баланса сил, действующих на наночастицу в электротехнической системе магнитной сепарации Науково-практичний журнал «Електротехніка та електромеханіка». – Х.: НТУ «ХПІ». – 2014 – №2. – 73 с. – С. 28-31.

2. Кущ І.А., Некрасов А.В., Дзюбан В.С. Артамонов В.В Визначення параметрів двигуна постійного струму з пошкодженим осердям якоря в складі електроприводу Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2013. –  №51 (1024). – 132 с. – С 54-58.

3. Некрасов А.В., Гребенюк А.М. Анализ аварийных режимов работы контактной сети внутрикарьерного транспорта. Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2015. – Вип. 1/2015(29). – 134 с. – С. 101-109

4. Некрасов А.В., Плєшков П.Г., Зінзура В.В. Математичне моделювання роботи системи автоматичного управління пристроєм регулювання напруги під навантаженням силового трансформатора зі схемою з’єднання обмоток «трикутник/зигзаг з нулем». Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2014. – Вип. 1/2014(25). – 118 с. – С. 102-110

5. Кондратенко І.П. Волканін Є.Є. Некрасов А.В., Електротехническая система с составными стержнями для высокоградиентной магнитной сепарации Електротехніка і електромеханіка – науково-практичний журнал – 2012/2 – с. 38-41.

-

5.

Шведчикова

Ірина

Олексіївна

1961

Кременчуцький

національний

університет

імені Михайла

Остроградського,

Міністерство

освіти і науки

України,

професор кафедри

електричних

машин та апаратів

Доктор

технічних наук,

05.09.01 –

Електричні

машини й

апарати,

2012 р.

Професор по

кафедрі приладів,

2013 р.

05.09.01

1. Шведчикова И.А. Расчет магнитного поля подъемного электромагнита методом конформных преобразований. Електротехніка і електромеханіка. – 2013. – № 1. – С. 38-40.

2. Шведчикова И.А, Романченко Ю.А. Классификация полиградиентных магнитных сепараторов. Вестник национального технического университета «Харьковский политехнический институт». – 2014. – № 19 (1062). – С.64-76.

3. Zagirnyak M., Shvedchikova I., Tkach S. Automation design of multi-unit electromechanical structures of magnetic separators // Przegląd elektrotechniczny (Electrical Review), 2014, Nr. 12, pp. 292-295.

-

6.

Кузьмін

Віктор

Володимирович

1938

Кременчуцький

національний

університет імені

Михайла

Остроградського,

Міністерство

освіти і науки

України,

професор кафедри

систем

автоматизо-

ваного управ-

ління і

електропривода

Доктор технічних наук, 05.09.01-

електричні машини і апарати,

1984р.

Професор по

Кафедрі

електромеханіки,

1992р.

05.09.01

1. Кузьмин В.В., Шевченко В.В., Шпатенко В.С. Особенности силовых взаимодействий в активной зоне однофазного трансформатора. Вісник НТУ "ХПІ". 2013. № 51 (1024). С. 36-42.

2. Кузьмин В.В., Шевченко В.В. К вопросу анализа нагрузочных режимов синхронных компенсаторов // Гидроэнергетика Украины, № 1, 2013, с. 48-53.

3. Кузьмин В.В., Шпатенко В.С. К выбору вариантов закона Ампера для расчета пондеромоторных сил в токоведущих контурах // Электротехника, 2013. – №7. – С.41-44.

4. Кузьмин В.В., Лившиц А.Л., Шпатенко В.С. Малозатратные и энергосберегающие технологии реабилитации турбогенераторов – основа технического перевооружения энергетики Украины, Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика, 2011.-№1.

-

7.

Луценко

Ігор

Анатолійович

1959

Кременчуцький

Національний

університет імені

Михайла

Остроградського

Міністерства

освіти і науки

України,

професор кафедри

електронних апаратів

Доктор

технічних наук,

05.13.07

Автоматизація

Технологічних

процесів,

2009р.

Доцент по кафедрі

електрозабезпе-

чення та електро-

збереження,

2008р.

05.09.01

1. Загирняк М.В., Усатюк В.М., Оксанич А.П., Ляшенко В.П., Луценко И.А., Загорулько В.В. Проектирование электромагнитных систем шкивных сепараторов. Часть 2. Решение уравнения теплового баланса. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2015. – Випуск 3(92) часть 1. – 178 с. – С. 9-14.

2. Шведчикова И.А., Луценко И.А., Романченко Ю.А. Исследование закономерностей структурообразования полиградиентных сред // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. - №4/7 (76). – С. 62-67.

3. І.А. Луценко  Декомпозиція сигналу електрорушійної сили обмоток статора для діагностики пошкоджень стрижнів ротора асинхронного двигуна / Ж.І. Ромашихіна, А.П. Калінов, І.А. Луценко //Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2013. – Вип. 4/2013 (24). – 106 с. – С. 27-36.

4. Синчук И.О. Идентификация электрических параметров тяговых асинхронных двигателей электровозов / И.О. Синчук, В.Ю. Захаров, Л.В. Сменова, А.В. Омельченко, И.А. Луценко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2013. – Випуск 6 (83). – 176 с. – С. 34-38.

К 45.052.04

Кременчуць-

кий націо-

нальний

університет

імені

Михайла

Остроградсь-

кого
8.

Оксанич

Анатолій

Петрович

1946

Кременчуцький

національний

університет

імені Михайла

Остроградського,

Міністерство

освіти і науки

України,

завідувач кафедри

інформаційно-

управляючих

систем

Доктор технічних

наук, 05.27.06 –

технологія,

обладнання та

виробництво

електронної

техніки,

2003 р.

Професор по

кафедрі

комп’ютеризованих

систем автоматики,

2003 р.

05.09.01

1. Загирняк М.В., Усатюк В.М., Оксанич А.П., Ляшенко В.П., Никитина А.В. Проектирование электромагнитных систем шкивных сепараторов часть 1. Постановка задачи. Решение уравнения магнитной цепи. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2015. – Випуск 2(91). – 178 с. – С. 35-42

2. Загирняк М.В., Усатюк В.М., Оксанич А.П., Ляшенко В.П., Луценко И.А., Загорулько В.В. Проектирование электромагнитных систем шкивных сепараторов часть 2. Решение уравнения теплового баланса. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2015. – Випуск 3(92) часть 1. – 178 с. – С. 9-14.

3.Загирняк М.В., Оксанич А.П., Андрусенко О.Н., Шведчикова И.А. Магнитные сепараторы. Задачи исследования и проектирования. Часть 1. Назначение и области применения магнитных сепараторов. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського – Кременчук: КрНУ, 2012. – Вип. 2/2012(73). С. 11-15.

4. Ромашихіна Ж.І., Андрусенко О.М, Оксанич А.П., Петренко В.Р. Застосування вейвлет-аналізу для діагностики обривів стрижнів роторів асинхронних двигунів. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського – Кременчук: КрНУ, 2012. – Вип. 2/2012(73). С. 24-28.

5. Андрусенко О.М, Оксанич А.П., Петренко В.Р., Волканин Е.Е. Исследование возможности применения четырехполюсного сепаратора для разделения наночастиц. Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2012. – Вип. 1/2012(17). С. 37-39.

К 45.052.04

Кременчуць-

кий націо-

нальний

університет

імені

Михайла

Остроградсь-

кого
9.

Ляшенко

Віктор

Павлович

1951

Кременчуцький

національний

університет

імені Михайла

Остроградського,

Міністерство

освіти і науки

України,

завідувач кафедри

інформаційно-

управляючих

систем

Доктор

технічних наук,

01.05.02 –

математичне

моделювання та

обчислювальні

методи

від 26.09.12

ДД № 001290

Професор  по

кафедрі

інформатики та

 вищої математики,

2013 р.

05.09.01

1. Загирняк М.В., Усатюк В.М., Оксанич А.П., Ляшенко В.П., Никитина А.В. Проектирование электромагнитных систем шкивных сепараторов часть 1. Постановка задачи. Решение уравнения магнитной цепи. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2015. – Випуск 2(91). – 178 с. – С. 35-42

2. Загирняк М.В., Усатюк В.М., Оксанич А.П., Ляшенко В.П., Луценко И.А., Загорулько В.В. Проектирование электромагнитных систем шкивных сепараторов часть 2. Решение уравнения теплового баланса. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2015. – Випуск 3(92) часть 1. – 178 с. – С. 9-14.

1.       3. Загирняк М.В., Огарь В.А., Ченчевой В.В., Ляшенко В.П., Аль-Машакбех Атеф С. Характеристики асинхронных двигателей с учетом изменения свойств магнитной системы. // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Вип1/2013 (21). – Кременчук: КрНУ, 2013.– С. 97–106.

2.       4. Загирняк М.В., Ляшенко В.П. Определение требуемой пондеромоторной силы при сепарации электромагнитными шкивами. // Вісник кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.–Кременчук: КрНУ, 2013.–Випуск 2 (79).– С. 9–13.

3.       5. Волканін Є.Є., Ляшенко В.П. Розробка методу розрахунку системи високоградієнтної магнітної сепарації наночастинок. // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Вип. 2/2013 (22). – Кременчук: КрНУ, 2013.– С. 58–62.

Д 64.051.09

Харківський

Національний

університет

ім.

В.Н. Каразіна

10.

Ращепкін

Анатолій

Павлович

1937

Інститут

електро-

динаміки,

Національна

академія наук

України,

провідний

науковий

співробітник

відділу

електромагнітних

систем

Доктор

технічних наук,

05.09.01 –

електричні

машини і

апарати

1990 р.

Професор по

кафедрі

електричних машин

та апаратів,

2011 р.

05.09.01

1. Божко И.В., Захарченко С.Н., Кондратенко И.П., Ращепкин А.П., Фальковский Н.И. Электромагнитные системы в технологии непрерывного литья стали и электроразрядные системы для обеззараживания и очистки воды // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. – 2013. – Вип. 35. – С. 67-80.

2. Виштак Т.В., Карлов А.Н., Кондратенко И. П., Ращепкин А. П. Магнитное поле токов статорной обмотки синхронного двигателя с полым ротором // Технічна електродинаміка. – 2013. – № 5. – С. 41-46.

3. Кондратенко И.П., Ращепкин А.П. Синхронный магнитоэлектрический перемешиватель жидкого металла в кристаллизаторе машин непрерывного литья заготовок стали // Технічна електродинаміка. – 2014. – № 4. – С. 126-128

4. Божко И.В., Захарченко С. Н., Карлов А.Н., Кондратенко И.П., Ращепкин А.П., Фальковский Н.И. Основы теории электромагнитных процессов в технологических системах обработки материалов // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. – 2014. – Вип. 38. – С. 81-91.

Д 26.187.03

Інститут

електро-

динаміки

НАН України

11.

С’янов

Олександр

Михайлович

1955

Дніпродзер-

жинський

державний

технічний

університет,

Міністерство

освіти і науки

України,

завідувач кафедри

апаратури

радіозв’язку,

радіомовлення і

телебачення

Доктор

технічних наук,

05.09.01 –

електричні

машини і

апарати,

2000 р

Професор

по кафедрі

апаратури

радіозв’язку,

радіомовлення і

телебачення

2002 р.

05.09.01

1. Вербовой А.П., Вербовой П.Ф., Съянов А.М.  Проектування асинхронних двигунів: Монографія. – Дніпродзержинськ: “ДДТУ”, 2013р. – 528 с.

2. Качура А.В., Кулик М.В., Съянов А.М. Исследование асинхронных двигателей с нелинейными элементами фазного ротора // Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика «Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації», Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук: КНУ, – 2012р. – №3/19 – С.408 –411.

3. Косухина Е.С., Гнатюк М.А., Белобородова Е.Н, Съянов А.М. Решение интегральных уравнений электродинамики методом моментов // Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2014 – Вип. 2(25). – С.90–96.

4. Качура О.В.  Количев С.В., Съянов А.М. Індукційні реостати з покращеними масо габаритними показниками для асинхронних двигунів з фазним ротором: Монографія. –   Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2011. – 209 с.

-

12.

Заблодський

Микола

Миколайович

1950

Національний

університет

біоресурсів і

природокорис-

тування України,

Міністерство

освіти і науки

України,

професор кафедри

електричних

машин

і експлуатації

електро-

обладнання

Доктор

технічних наук,

05.09.01

електричні

машини і

апарати,

2008р.

Професор

по кафедрі

електричних машин

та апаратів,

2008р.

05.09.01

1. Заблодський М.М. Системи автоматизованого проектування електромеханічних пристроїв. Частина 2: навч. посіб. / М.М.Заблодський, В.Є.Плюгін, К.Бур. – Алчевськ: ДонДТУ, ВПЦ «Ладо», 2014.-279 с.

2. Заблодский Н.Н. Моделирование процессов в электромеханических преобразователях с магнитожидкостным заполнением / Н.Н. Заблодский, В.Ю. Грицюк // Електротехнічні та комп ‘ютерні системи-К.: Техніка, 2014- № 15(91).- С . 323-328

3. Mathematical model of an induction motor with ferromagnetic rotor / N. Zablodskij, V. Pliugin, V. Skryl, J. Lettl,  Prague, “Transactions on electrical engineering”, No. 2, 2014 – P. 51 – 55

Д 64.050.08

Національний

технічний

університет

«Харківський

політехнічний

інститут»
13.

Дзюбан

Віталій

Серафимович

1938

Кременчуцький

національний

університет

імені Михайла

Остроградського,

Міністерство

освіти і науки

України, 

завідувач кафедри

електричних

машин та апаратів

Доктор

технічних наук,

05.09.03 –

електротехнічні

комплекси і

системи

1991р.

Професор

по кафедрі гірничої

електротехніки та

автоматики

1999р.

05.09.03

1. Басов Н.М., Дзюбан В.С., Кардаш В.В., Мацегора А.А. Взрывозащищенные трансформаторные подстанции типа ВСТП-КРУ с комплектными распределительными устройствами Взрывозащищенное электрооборудование: cб. науч. тр. УкрНИИВЭ.– Донецк:ООО «АИР», 2013. С. 50-60.

2. Дзюбан В.С., Русіян С.А., Горохов А.В. Аналіз результатів комп’ютерного моделювання та промислових випробувань у ланці реагуючого органу апарата захисту від витоків струму на землю типу АЗУР-5. Взрывозащищенное электрооборудование: cб. науч. тр. УкрНИИВЭ.– Донецк:ООО «АИР», 2013. С. 110-118.

3. Басов Н.М., Дзюбан В.С., Рымар М.И., Мацегора А.А. Направления совершенствования подземных систем электроснабжения шахт. Уголь Украины, май, 2013. с.36-39.

Д 11.052.02

ДВНЗ

«Донецький

національний

технічний

університет»

14.

Старостін

Сергій

Станіславович

1955

Кременчуцький

національний

університет

імені Михайла

Остроградського,

Міністерство

освіти і науки

України,

професор кафедри

систем

автоматичного

управління та

електропривода

Доктор

технічних наук,

05.09.03 –

електротехнічні

комплекси та

системи,

2014р.

Доцент

по кафедрі систем

програмного

управління,

2003р.

05.09.03

1. Старостін С.С. Спрощений підхід щодо отримання дискретних математичних моделей електромеханічних об`єктів // Електротехнічні та комп`ютерні системи. – Київ: Техніка, 2011. – № 03 (79). – С. 87 – 88.

2. Старостін С.С. Ідентифікація та використання динамічних параметрів регулювання моментоутворюючого струму електропривода  // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – 2012. – Вип. 3 (19). – С. 305 – 308.

3. Сергієнко Г.С., Старостін С.С. Навантажу­вальні випробування силових перетворювачів частоти на основі емуляції електричних машин  // Технічна електродинаміка. – 2014. – Вип. 4. – С. 120  122.

 

Д 11.052.02

ДВНЗ

«Донецький

національний

технічний

університет»

15.

Колосюк

Володимир

Петрович

1932

Кременчуцький

національний

університет

імені Михайла

Остроградського,

Міністерство

освіти і науки

України,

професор кафедри

безпеки

життєдіяльності

Доктор

технічних наук,

05.09.03 –

електро-

обладнання

(у гірничій

промисловості),

1983р.

Професор

за спеціальністю

«Охорона праці

та пожежна

безпека»,

1991р.

05.09.03

1. Костенко А.В., Калінов А.П., Колосюк В.П., Гуржій А.М. Дослідження втрат у силових ключах частотно-регульованого електропривода зі скалярним керуванням при компенсації впливу несиметрії асинхронного двигуна. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2015. – Випуск 3(92) часть 1. – 178 с. – С.48-52

2. Загірняк М.В., Малякова М.С., Калінов А.П., Колосюк В.П. Аналіз роботи систем компенсації неактивних складових струмів у частотній області в умовах несиметрії напруги мережі живлення. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2015. – Випуск 3(92) часть 1. – 178 с. – С. 25-33

3. Колосюк В.П., Брюханов А.М., Товстик Ю.В. Повышение взрывобезопасности в угольных шахтах путем совершенствования систем электроснабжения. Уголь Украины, № 8, 2011. с.34-37.

4 Колосюк В.П., Колосюк А.В., Диденко В.В. Развитие систем искробезопасного импульсного питания индуктивных нагрузок рудничного электрооборудования. Способы и средства создания безопасных и здоровых условий труда в угольных шахтах. Сб. науч. тр. 1(27) 2011, Макеевка-МакНИИ, 2011 – С. 68-86

-

16.

Нізімов

Віктор

Борисович

1936

Дніпродзержин-

ський державний

технічний

університет,

Міністерство

освіти і науки

України,

завідувач

кафедри

електротехніки та

електромеханіки

Доктор

технічних наук,

05.09.03 –

електротехнічні

комплекси та

системи,

2002р.

Професор

по кафедрі

електрообладнання

2003р.

05.09.03

1. Нізімов В.Б., Количев С.В. Керування синхронними двигунами з ємнісними накопичувачами енергії Монографія.  Дніпродзержинськ: ДДТУ.–2014 р.

2. Низимов В.Б., Хоменко В.И., Количев С.В. Порівняльна оцінка енергетичних та експлуатаційних  показників статичних збуджувачів синхронних машин Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету: (Технічні науки) /Дніпродзержинськ: ДДТУ.–2014 с. 103-109.

3. Низимов В.Б., Колычев С.В., Снижко А.А. Динаміка полегшеного пуску синхронного двигуна з нелінійним ємнісним накопичувачем енергії Науковий вісник НГУ, №5, 2013р. – с. 72-77.

 

-

 

17.

Сінчук

Олег

Миколайович

1949

ДВНЗ

«Криворізький

національний

університет»

Міністерства

освіти та науки,

України,

завідувач кафедри

«Автоматизовані

електромеханічні

системи в

промисловості та

транспорті»

Доктор технічних наук, 05.09.03 –

електротехнічні

комплекси та

системи,

1983р.

Професор по кафедрі

електрообладнання

та електропостачання

підприємств

1990р.

05.09.03

1. Сінчук О.М., Казакевич І.А., Швидкий Д.О. Аналіз способів покращення динамічних властивостей асинхронних електроприводів зі скалярним керуванням. Зб. наук, праць «Качество минерального сырья». – Кривий Ріг, 2014. – с. 53–57.

2. Синчук О.Н., Бойко С.М. Електромеханічний комплекс вітроенергетичної установки для використання в підземних виробках залізорудних шахт. Восточно-европейский журнал передовых технологий. – Харьков, 2014. – № 1/8 (67). – С. 13–21.

3. Синчук О.Н., Сінчук І.О., Сенько В.І., Бойко СМ. Електромеханічний вітроенергетичний комплекс для підприємств гірничо-видобувного комплексу. Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Наукове видання. – Кременчук: КрНУ, 2014 – №1/2014(2). – С252 – 255.

4. Синчук О.Н., Синчук И.О., Бойко С.Н. Теоретические аспекты использования автономных ветроэнергетических установок в подземных горных выработках железорудных шахт. Збірник наукових праць науково-дослідного інституту державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет». – Кривий ріг, 2013. – №54. – С. 237 – 245.

Д 08.820.01

Дніпро-

петровський

національний

університет

залізничного

транспорту

ім. академіка

В. Лазаряна

18.

Гребеніков

Віктор

Володимирович

1953

Інститут

електро-

динаміки,

Національна

академія наук

України,

провідний

науковий

співробітник

відділу

електро-

механічних

перетворювачів

Доктор

технічних наук,

05.09.01 –

електричні

машини і

апарати,

2014 р.

Старший науковий

співробітник за

спеціальністю –

теоретичні основи

електротехніки,

2011 р.

05.09.03

1. Гребеников В.В., Прыймак М. В., Шарабан Ю.В. Дисковый электродвигатель с постоянными магнитами для комбинированного привода механизации крыла самолета // Техн. електродинаміка. - 2015. -   № 1 -  С. 59-65.

2. Гребеников В.В., Конторович Л.Н. Привод РПН на основе электродвигателя с цифровым управлением // Гідроенергетика України. - 2014. - №1 - С.7-12.

3. Гребеников В. В., Гамалея Р. Р. Моделирование магнитостатического поля и переходных процессов электрогенератора дискового типа с постоянными магнитами. // Праці  ІЕД НАНУ: Зб. наук. пр., 2012. – Вип. 33. – С. 30-38.

4. Козырский В.В., Трегуб Н.И., Гребеников В.В., Прыймак М.В. Обоснование методов уравновешивания магнитного момента дугостаторного ветроэлектрического генератора с кольцеобразным ротором // Праці  ІЕД НАНУ:  Зб. наук. пр., 2013. – Вип. 36. – С.64-71.

5. Гребеников В. В., Шымчак П. П., Прыймак М. В. Исследование электрогенератора с постоянными магнитами для малой ветро- и гидроенергетики // Гідроенергетика України. - №3 – 2012 - С. 40-45.

-

  

KrNU © 2019